Ochrana osobných údajov

Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na používanie osobných údajov dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Používateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.